Zemní práce RD v Sedmihorkách

OBJEDNATEL: VESELSKÁSTAVEBNÍ SPOL.S.R.O.

Název zakázky: Zemní práce RD Sedmihorky

Místo plnění: Sedmihorky

Zahájení a ukončení: duben - květen 2012

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

zhotovení základů pro RD pomocí těžké techniky / zemní práce o objemu 2 292 m3 - sejmutí drnu a ornice, hloubení jam nezapažených v h.4 ve svahu s urovnáním pláně, vč. svahování s naložením na dopravní prostředek, vodorovné přemístění výkopku s uložením na deponii na staveništi - ztížený přesun zvodnělým podložím, úprava deponie ornice a výkopku

Dílo bylo provedeno dle SoD bez závad a nedodělků, v řádně provedém termínu.

Fotogalerie

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ